Mine tjenester

 

 Jeg kan tilby utredning og behandling av språk og språklydvansker og afasi. 

Begrepet språkvansker brukes generelt når man har vansker med å forstå hva andre sier eller skriver, og /eller når man har vansker med å uttrykke seg. 

 

Det finnes to typer språklydvansker:

Fonologiske: Vanskene kan skyldes/være en del av en språkvanske. Da betegnes uttalevanskene som fonologiske vansker siden vansken er å forstå språklydssystemet – det vil si å høre forskjell på de ulike språklydene og skille de fra hverandre.

Artikulatoriske: Uttalevanskene kan også kun være av artikulatorisk art. Da består vansken kun i å få uttalt de ulike språklydene. Årsaken til denne typen uttalevansker kan være forskjellige. Eksempelvis stramt tungebånd, slapp muskulatur.

Kartlegging og behandling av afasi. Afasi er en språk- og kommunikasjonsvanske som skyldes en skade i hjernens språksenter. Personer med afasi kan ha vansker med både og uttrykke seg og forstå talt og skrevet språk 

Jeg kan tilby kurs og forelesninger til barnehageansatte i temaet sang og musikk som tiltak for barns språkutvikling. Kurset kan legges opp fleksibelt i form av f.eks forelesninger på personal eller planleggingsmøter eller halvdagskurs i form av workshops hvor deltakerne aktiviseres. 

Kurset holdes sammen med musikk- og klaverpedagog Giulietta Cavalleri som har arbeidet ved en rekke musikkførskoler og barneorkestre. Deriblant Nordstrand musikk klubb og Nordstrand skoleorkester og Norsk Musikkskole. Hun har vært ansatt ved Barratt Due musikkinstitutt og har arbeidet med barn fra 0-7 år i musikkbarnehagen. Hun har i tillegg undervist i klaver samt metodikk og praksis for videreutdanningsstudentene 

Kurset kan holdes i hele landet 

Sammen med logoped MNNL Ann Cathrin Gjevikhaug  tilbyr vi kurs i temaet: Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser.

Logoped MNLL Else Jorun Karlsen

Henvendelse:

elsejorun@hotmail.com               karlsen.elsejorun.elsejorun17@gmail.com

 

Språk og talevansker

Med vennlig hilsen

Else Jorun Karlsen

Priser, dekning, henvisning

Jeg har mønsteravtale med Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) 

Følg linken for å se dine rettigheter til dekning av logopedbehandling Regler for dekning av logopedbehandling.

www.helfo.no            

http://www.helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/logopedaudiopedagog.aspx#.VGB_MIK9KSM

Pris på kurs avtales på forhånd. 

 

Undersøkelse: kr 1650
Behandling: 45 min kr 825

Behandling : 60 mim kr 1092

Video og telefonkonsultasjon 45 min  kr 825

Video og telefonkonsultasjon 60 min  kr 1092